Completed Studies

Completed Studies

  1. Guang-Huar Young, Tao-Min Huang, Che-Hsiung Wu ,Chun-Fu Lai, Chun-Cheng Hou, Kang-Yung Peng, Chan-Jung Liang, Shuei-Liong Lin, Shih-Chung Chang, Pi-Ru Tsai, Kwan-Dun Wu, Vin-Cent Wu*, Wen-Je Ko*, the NSARF group (2014, Mar). Hemojuvelin modulates iron stress during acute kidney injury: improved by furin inhibitor. Antioxid Redox Signal. 2014 Mar 10;20(8):1181-94. 
  2. Vin-Cent Wu, Guang-Huar Young, Po-Hsun Huang, Shyh-Chyi Lo, Kuo-Chuan Wang, Chiao-Yin Sun, Chan-Jung Liang, Tao-Ming Huang, Jou-Han Chen, Fan-Chi Chang, Yuh-Lien Chen, Yih-Shing Kuo, Jin-Bor Chen, Jaw-Wen Chen, Yung-Ming Chen, Wen-Jo Ko, Kwan-Dun Wu (2013, Feb). In acute kidney injury, indoxyl sulfate impairs human endothelial progenitor cells: modulation by statin. Angiogenesis, 2013 Jul;16(3):609-24. doi: 10.1007/s10456-013-9339-8. Epub 2013 Feb 14.
  3. Chiao-Yin Sun, Guang-Huar Young, Yu-Ting Hsieh, Yau-Hung Chen, Mai-Szu Wu, Vin-Cent Wu, Jia-Hung Lee and Chin-Chan Lee. Protein-Bound Uremic Toxins Induce Tissue Remodeling by Targeting the EGF Receptor. JASN ASN.2014010021; published ahead of print July 10, 2014,
  4. Guang-Huar Young and Vin-Cent Wu (2012, Apr). KLOTHO methylation is linked to uremic toxins and chronic kidney disease. Kidney International, 81:611-612. (SCI). NSC 98-2314-B-002-155-MY4.
  5. Tao-Min Huang, Vin-Cent Wu, Guang-Huar Young, Yu-Feng Lin, Chih-Chung Shiao, Pei-Chen Wu, Wen-Yi Li, Hsi-Yu Yu, Fu-Chang Hu, Jou-Wei Lin, Yih-Sharng Chen, Yen-Hung Lin, Shoei-Shen Wang, Ron-Bin Hsu, Fan-Chi Chang, Nai-Kuan Chou, Tzong-Shinn Chu, Yu-Chang Yeh, Pi-Ru Tsai, Jenq-Wen Huang, Shuei-Liong Lin, Yung-Ming Chen, Wen-Je Ko and Kwan-Dun Wu (2010, Nov). Preoperative Proteinuria Predicts Adverse Renal Outcomes after Coronary Artery Bypass Grafting. Journal of the American Society of Nephrology, 22(1):156-63; Vin-Cent Wu, Tao-Min Huang, Pei-Chen Wu, Wei-Jie Wang, Chia-Ter Chao, Shao-Yu Yang, Chih- Chung Shiao, Fu-Chang Hu, Chun-Fu Lai, Yu-Feng Lin, Yin-Yi Han, Yih-Sharng Chen, Ron-Bin Hsu, Guang-Huar Young, Shoei-Shen Wang, Pi-Ru Tsai, Yung-Ming Chen, Ting-Ting Chao, Wen-Je Ko, Kwan-Dun Wu, the NSARF Group (2012, Jan). Preoperative Proteinuria Is Associated with Long-Term Progression to Chronic Dialysis and Mortality after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery. PLoS One, 7:e27687. (IF=3.73) 
  6. Chih-Chung Shiao, Wen-Je Ko, Vin-Cent Wu, Tao-Min Huang, Chun-Fu Lai, Yu-Feng Lin, Chia-Ter Chao, Tzong-Shinn Chu, Hung-Bin Tsai, Pei-Chen Wu, Guang-Huar Young, Tze-Wah Kao, Jenq-Wen Huang, Yung-Ming Chen, Shuei-Liong Lin, Ming-Shou Wu, Pi-Ru Tsai, Kwan-Dun Wu, Ming-Jiuh Wang (2012, Aug). U-Curve Association between Timing of Renal Replacement Therapy Initiation and In-Hospital Mortality in Postoperative Acute Kidney Injury. PLoS One, doi:10.1371/journal.pone.0042952.
  7. Vin-Cent Wu, Chun-Fu Lai, Chih-Chung Shiao, Yu-Feng Lin, Pei-Chen Wu, Chia-Ter Chao, Fu- Chang Hu, Tao-Min Huang, Yu-Chang Yeh, I-Jung Tsai, Tze-Wah Kao, Yin-Yi Han, Wen-Chung Wu,Chun-Cheng Hou, Guang-Huar Young, Wen-Je Ko, Tun-Jun Tsai, Kwan-Dun Wu (2012, Mar). Effect of Diuretic Use on 30-Day Postdialysis Mortality in Critically Ill Patients Receiving Acute Dialysis. PLoS One, 7:e30836; Chih-Chung Shiao, Vin-Cent Wu, Wen-Yi Li, Yu-Feng Lin, Fu-Chang Hu, Guang-Huar Young (2009, Oct). Late initiation of renal replacement therapy is associated with worse outcomes in acute kidney injury after major abdominal surgery. Critical Care, 13:R171. NSC 98-2314-B-002-108-MY2.
  8. Vin-Cent Wu, Tao-Min Huang, Chun-Fu Lai, Chih-Chung Shiao, Yu-Feng Lin, Tzong-Shinn Chu,Pei-Chen Wu, Chia-Ter Chao, Jann-Yuan Wang, Tze-Wah Kao, Guang-Huar Young, Pi-Ru Tsai,Hung-Bin Tsai, Chieh-Li Wang, Ming-Shou Wu, Wen-Chih Chiang, I-Jung Tsai, Fu-Chang Hu, Shuei-Liong Lin, Yung-Ming Chen, Tun-Jun Tsai, Wen-Je Ko and Kwan-Dun Wu, on behalf of the NSARF Group (2011, Aug). Acute-on-chronic kidney injury at hospital discharge is associated with long-term dialysis and mortality. Kidney International, 7:e27687. NSC 98-2314-B-002-155-MY4. 
  9. Yu-Hsiang Chou, Tao-Min Huang, Vin-Cent Wu, Cheng-Yi Wang, Chih-Chung Shiao, Chun-Fu Lai, Hung-Bin Tsai, Chia-Ter Chao, Guang-Huar Young, Wei-Jei Wang, Tze-Wah Kao, Shuei-Liong Lin, Yin-Yi Han, Anne Chou, Tzu-Hsin Lin, Ya-Wen Yang, Yung-Ming Chen, Pi-Ru Tsai, Yu-Feng Lin, Jenq-Wen Huang, Wen-Chih Chiang, Nai-Kuan Chou, Wen-Je Ko6, Kwan-Dun Wu, Tun-Jun Tsai1 and the NSARF Study Group (2011, Jun). Impact of timing of renal replacement therapy initiation on outcome of septic acute kidney injury. Critical Care, 15:R134.
  10. Vin-Cent Wu, Che-Hsiung Wu,  Tao-Min Huang, Cheng-Yi Wang, Chun-Fu Lai, Chih-Chung Shiao, Chia-Hsui Chang, Shuei-Liong Lin, Yen-Yuan Chen, Yung-Ming Chen, Tzong-Shinn Chu, Wen-Chih Chiang, Kwan-Dun Wu, Pi-Ru Tsai, Li-Kwang Chen and Wen-Je Ko for the NSARF Group (March 2014). Long-Term Risk of Coronary Events after AKI. JASN  25: 595-605.