Members

Members

Name
Institute
Prof. Jiann-Shing Jeng
National Taiwan University Hospital
Director Li-Ming Lien
Shin-Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital
Chung-Hsiang Liu
China Medical University Hospital
Director Jiunn-Tay Lee
Tri-Service General Hospital
Director Chih-Hung Chen
National Cheng Kung University Hospital
Prof. Yuk-Keung Lo
Kaohsiung Veterans General Hospital
Director Yun Sun
En Chu Kong Hospital
Director Chang-Ming Chern
Taipei Veterans General Hospital
Director Jiu-Hau Yin
Cheng Hsin General Hospital
CEO Mu-Chien  Sun
Changhua Christian Hospital
Director Ruey-Tay Lin
Kaohsiung Medical University Hospital
Prof. Chaur-Jong Hu
Taipei Medical University Shuang Ho Hospital
Director Chin-I Chen
Taipei Medical University Wan Fang Hospital
Director Ming-Hui Sun
Kuang Tien General Hospital
Director Chung-Hsin Yeh
Show Chwan Memorial Hospital
Dr. Po-Lin Chen
Taichung Veterans General Hospital
Dr. Chih-Shan Hsu
China Medical University Beigang Hospital
Director Ming-Hsiu Wu
Chi Mei Medical Center, Liouying
Director Sheng-Feng Sung
Ditmanson Medical Foundation Chia-Yi Christian Hospital
Director Shih-Pin Hsu
E-DA Hospital